Sunday, May 28, 2017

KEUPAYAAN MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS MELALUI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM PENULISAN BERBENTUK RISALAH DI SEKOLAH RENDAH


YAHYA OTHMAN 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

DK. SUZANAWATY PG. OSMAN 
SK. Dato’ Marsal, Brunei 
silent_d1@hotmai.com 

 Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah bagi menguasai kemahiran menulis dalam kalangan murid tahap sederhana di sekolah rendah. Kajian ini dijalankan secara deskriptif berasaskan pendekatan kuantitatif. Kaedah yang digunakan berbentuk kuasi eksperimental dengan reka bentuk pra dan pasca ujian satu kumpulan. Seramai 39 orang sampel dalam Tahun 5 terlibat dalam kajian ini dari salah sebuah sekolah di zon Brunei IIA. Ujian pencapaian murid dan soal selidik minat dan persepsi murid terhadap pembelajaran berasaskan projek digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Untuk menilai kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah alat statistik yang digunakan adalah ujian-t berpasangan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dalam ujian pasca, t(39) = -12.75, p<0.5 Kesimpulannya, pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dapat membantu untuk meningkatkan keupayaan kemahiran menulis dalam kalangan murid dan sesuai dijalankan di sekolah-sekolah rendah. 
Kata kunci: Pembelajaran berasaskan projek, kemahiran menulis, penulisan berbentuk risalah, kuasi eksperimen 

Artikel penuh di sini

Friday, May 26, 2017

BUKU BAHARU SAYA.


Maklumat lanjut boleh layari di sini..http://www.ukm.my/penerbit/New2016/Terbaru%202016.html


Thursday, May 18, 2017

RAMADAN YA RAMADAN

RAMADAN DATANG LAGI
RAMADAN YA  RAMADAN

Daripada Abu Hurairah RA lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda : Apabila sampai bulan Ramadhan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka pula ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis.
(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Huraian Hadith :
  1. Ramadhan merupakan bulan yang paling banyak mempunyai kelebihannya bagi orang yang berpuasa, antaranya ialah :
    1. Semua pintu syurga dibuka dan orang yang telah meninggal dunia dihentikan azab mereka buat sementara.
    2. Pintu-pintu neraka pula ditutup, oleh itu orang yang mati dibulan puasa terlepas daripada azab kubur.
    3. Pada bulan puasa juga dirantai serta dibelenggu syaitan dan iblis daripada mengganggu dan menggoda orang yang berpuasa.
  2. Digalakkan oran yang berpuasa agar berlumba-lumba membuat kebajikan dan kebaikan, kerana setiap kebaikan akan diberi ganjaran pahala yang berganda-ganda.
Sumber :
  Kitab Riyadhus Salihin
 Sumber:  JAKIM

Wednesday, November 2, 2016

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

Yahya Othman, PhD, 
Roselan Baki, PhD 
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan 
Fakulti Pengajian Pendidikan 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM, Serdang Selangor 
yahyaoth@gmail.com, roselanbaki@hotmail.com 

ABSTRAK 

Pengajaran bahasa dengan menggunakan komputer adalah antara kaedah pengajaran yang dianggap bersesuaian dengan keperluan pendidikan kini. Penggunaan komputer dalam pengajaran bahasa mampu mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru dan penguasaan kemahiran bahasa pelajar. Persoalannya ialah sejauh manakah guru Bahasa Melayu (BM) melaksanakan pengajaran menggunakan komputer dan tahap penguasaan guru serta kekangan yang dihadapi. Maka kajian secara tinjauan ini meneliti tahap dan kekangan dalam melaksanakan pengajaran bahasa menggunakan komputer. Di samping itu, kajian juga mengkaji kekangan yang mengganggu pelaksanaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Sampel kajian terdiri daripada 87 guru BM di sekitar daerah Hulu Langat, Selangor. Dapatan kajian menunjukkan sampel kajian menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputer dan kebanyakan mereka telah mengikuti kursus asas komputer. Kursus yang berkaitan penyediaan bahan pengajaran multimedia, penggunaan internet dan pembinaan laman web agak kurang diberikan perhatian. Kesan pengajaran BM menggunakan komputer kepada pelajar agak positif terutamanya kepada pelajar yang cerdas. Kekangan utama yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan pengajaran BM berbantukan komputer ialah guru kurang mahir mengendalikan komputer untuk pengajaran dan pelajar kurang berminat dalam pembelajaran. 

PENGENALAN 

Dalam memperkatakan teknologi dalam pendidikan, Grove et al. (2004) menyatakan nilai teknologi di dalam bilik darjah telah menimbulkan isu dan perdebatan dalam kalangan ahli teknologi pendidikan. Teknologi telah dibuktikan dapat meningkatkan produktiviti, menambahkan motivasi, menyokong pengajaran secara tidak langsung, kebolehan pengajaran yang bersifat unik, dan meningkatkan literasi maklumat (Roblyer & Schwier, 2003). Justifikasi ini timbul di dalam iklim kritikan berasaskan pelaburan yang besar dalam teknologi yang diragui keberkesanannya (Cuban, 2001). Dalam hal ini, ahli teori telah meletakkan diri mereka sebagai penyokong kepada perspektif yang menjurus kepada efektifnya penggunaan teknologi. 

Thursday, August 11, 2016

Metacognitive Strategies to Comprehend Texts Among Pre-University Students in Brunei DarussalamDr Yahya Othman
Senior Lecturer
Language and Literacy Education Academic Group
Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education
Universiti Brunei Darussalam

Noradinah Hj Jaidi
Lecturer
Language and Literacy Education Academic Group
Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education
Universiti Brunei Darussalam

Published in American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 8; August 2012  p134-141

Abstract

When reading, students often face problems in understanding a particular text that they have read. The harder the text, the harder it will be for them to understand the text. They would often use various strategies that match with what they think the needs of the text that they have read would be. Therefore, this descriptive study is intended to identify the use of metacognitive strategies in pre-university students’ reading. A questionnaire based on the Reading Comprehension Inventory Strategy was used to collect the data.  In order to obtain the research data, a total of 53 pre-university students in Brunei Darussalam were selected as the research sample. The research findings showed that the respondents often would often use reading strategies such as making marks, checking, seeking help, and writing a summary. The practice of using metacognitive strategies among the research sample when they came across the problem of understanding a text, showed that they would be more focussed on strategies that involve the use of thinking skills. The findings also showed the employment of different strategy preferences in understanding texts.

Key words: metacognitive strategies, reading comprehension, pre-university student


Wednesday, July 27, 2016

The Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Texts

The Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Texts
Yahya Othman1, Zamri Mahamud1 & Noradinah Jaidi2
1 Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
2University of Brunei Darussalam
Correspondence: Yahya Othman, Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia. Tel: +603-89216231. E-mail: yahya.othman@ukm.edu.my

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the performance of student achievement during comprehension lesson using metacognitive strategy and examine the effects of the strategy used in reading and understanding expository text lessons. Besides, this study also identified metacognitive strategy used by students in all three reading processes (before reading, during reading and after reading). The research applied a quasi-experimental design. Research sample involved Standard 4 students from a government primary school in Muara Brunei District. Samples were divided into two groups, namely the experimental group and the control group. Each group involved 30 average-ranking students. Research results were analysed using independent t-test samples to assess the significant differences for mean of reading comprehension performance between control group and experimental group during pre and post tests. Meanwhile One Way Ancova analysis was used to determine the effects of using metacognitive strategy during reading comprehension lessons. Based on the t-test analysis, there was a significant difference of reading comprehension performance between the score of experimental group and control group, t = 12.96, p < 0.0. The analysis of One Way Ancova data, p= 0.00 < 0.05 (F " ratio = 493.22 / 2.25 = 219.41 p < 0.05) also proved that the significant effects of metacognitive strategy usage on comprehension lesson. Overall, the metacoginitve strategy used by the students in this study has proven to enhance students’ understanding on the texts that they have read.

Keywords: metacognitive strategy; lesson; reading and comprehension; expository text; quasi-experiment

Tuesday, June 21, 2016

Tentang Ramadan (2): Al-Quran


Ramadan bulan al-Quran

Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan.

Allah تبارك وتعالى telah berfirman:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)…” [al-Baqarah/2: 185]
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
“Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” [al-Maa-idah/5: 15-16]
Cahaya ini memiliki tiga manfaat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat di atas:

1. Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya menuju jalan keselamatan.
2. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju alam yang terang benderang.
3. Memberikan petunjuk kepada mereka menuju ke jalan yang lurus (Shiraath Mustaqiim).

Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam– yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menjadikannya imam, akan selamat dengan izin Allah, namun siapa yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya.Baca al-Quran tuntutan Ramadan

Dalam bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan majlis pengajian Hadis dan majlis ilmu untuk mengkhususkan diri membaca al-Quran dengan merenung mushaf.  Katanya ini bulan al-Quran, tidak ada perkataan yang  setanding al-Quran.  Imam Ahmad ibn Hambal juga menutup majlis fatwanya dan duduk dimasjid untuk berzikir dan membaca al-Quran.  Syufyan ath Thauri akan meninggalkan pelbagai jenis ibadah dan tumpukan kepada membaca al-Quran.  

Imam Syafie khatam al-Quran 60 kali sepanjang bulan Ramadan.  Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah akan melakukan perkara yang sama.  Sebahagian solafussoleh akan khatam Quran setiap minggu dan ada yang setiap sepuluh hari. 

Ketika membacanya, al-Qur-an memiliki beberapa adab yang harus dipelihara dan dipegang teguh oleh setiap muslim. Yang terpenting di antaranya adalah:

1. Membaca al-Qur-an dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta’ala, dimana Allah telah berfirman:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
“Padahal mereka tidak dperintah melainkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…” [al-Bayyinah/98: 5]
2. Membaca dengan menghadirkan hati sambil mencermati dan memahami, khusyu’, takut dan merasa seakan-akan Allah berbicara langsung kepadanya di dalam al-Qur-an ini.
3. Membaca al-Qur-an dalam keadaan suci (berwudhu’ terlebih dahulu), kerana yang demikian itu termasuk pengagungan terhadap firman Allah Azza wa Jalla.
4. Tidak membaca al-Qur-an di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat di mana orang-orang yang berkumpul di sana tidak mahu mendengar bacaan al-Qur-an, karena bacaan al-Qur-an di tempat-tempat ini sebagai bentuk penghinaan.
5. Membaca dengan lagam dan suara yang indah. Tetapi tidak boleh mengganggu orang lain dalam bacaan ini, seperti ada orang yang sedang tidur di dekatnya atau mengerjakan solat atau di sampingnya terdapat halaqah ilmu dan lain sebagainya.
Kesimpulan

Al-Quran adalah penyuluh yang menerangi hidup.  Hidup di bawah cahayanya bawa keberkatan dan rahmat.  Syed Qutb menyatakan dalam mukaddimah tafsirnya bahawa hidup di bawah naungan al-Quran adalah nikmat.  Nikmat yang hanya diketahui oleh  orang yang telah menikmatinya.  Nikmat yang akan menambah usia, memberkati dan menyucikannya.

Maka bacalah quran dalam bulan Ramadan yang masih bersisa.

Rujukan

Sultan Hadi.  2009.  Nasihat Ramadan daripada orang soleh.  Kuala Lumpur:  Kemilau Publika

Ramadan dan turunnya al-Quran: Sumber: https://almanhaj.or.id/3956-ramadhan-dan-turunnya-al-quran.html

Ramadan bulan al-Quran: https://muslim.or.id/21887-bulan-al-quran.htm

KEUPAYAAN MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS MELALUI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM PENULISAN BERBENTUK RISALAH DI SEKOLAH RENDAH

YAHYA OTHMAN  Universiti Kebangsaan Malaysia  DK. SUZANAWATY PG. OSMAN  SK. Dato’ Marsal, Brunei  silent_d1@hotmai.com   ...