Friday, December 21, 2012

Aktiviti menulis

Pada 17/12 yang lalu diadakan majlis menandatangani MoA antara penulis Brunei dengan pihak DBP Brunei.  Saya adalah salah seorang daripada 14 penulis yang terlibat. Buku tersebut akan diterbitkan dan dilancarkan semasa pesta buku Brunei 2013. Tajuk buku saya ialah Koleksi Penyelidikan dalam Pendidikan Bahasa Melayu.  Di dalamnya terkandung himpunan tulisan artikel yang menyentuh penyelidikan pendidkkan BM yang diharapkan amat berguna sebagai rujukan kepada guru serta penyelidik bidang tersebut.

Pada saya, buku tersebut sangat tinggi nilainyabkepada saya kerana pada 19/12 saya akan menamatkan kontrak perkhidmatan dengan Universiti Brunei Darussalam.  Setelah berkhidmat selama 4 tahun, sumbangan saya dalam meningkatkan khazanah ilmu pendidikan bahasa Melayu di Brunei akhirnya tercapai.

Berita tentang majlis tersebut tersiar di dalam tiga akhbar utama di Brunei. Baca berita dan tengok gambar saya di sini, di sini juga.

Thursday, December 13, 2012

PERPISAHAN DI BRUNEI

Bersama-sama dgn pensyarah Pendidikan BM
kek boleh makan sempena perpisahan

Gambar sekitar majlis perpisahan saya dengan pelajar MEd (Pendidikan BM) UBD dan pensyarah-pensyarah Kumpulan Akademik Pendidikan Bahasa dan Literasi.  Setelah 4 tahun di UBD, maka pada 19/12/12 saya menamatkan khidmat di sana.  Alhamdulillah dan terima kasih BRUNEI DARUSSALAM
Dgn Raini dan Suzanne
Yusri, Hidayah dan Hasibah
Suzanne, Raini, dan Hjh Rashidaj
liliyana dan Masmuliyani
Noradidah, pensyarah LLE dgn isteri saya
gaya-gaya
Faizah dan Sutinah
macam-macam gaya
hadian kepada Sutinah
Pg Hjh Rohaniah sampaikan hadian, jamuan LLE AG 
selepas jamuan
semua pelajar MEd, 16 orang

bergambar di depan perpustakaanKEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KARANGAN ARGUMENTATIF DI SEBUAH SEKOLAH MENENGAH ARAB DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Yahya Othman, PhD
Azmey Othman

Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan penggunaan peta minda terhadap pencapaian penulisan karangan argumentatif para murid di salah sebuah sekolah menengah Arab Negara Brunei Darussalam. Kajian kuasi eksperimen ini dilakukan ke atas murid menengah Tahun 10.Seramai 22 orang murid dijadikan sampel kajian bagi kumpulan eksperimen dan 21 orang murid lagi dijadikan sampel bagi kumpulan kawalan. Melalui sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dalam kumpulan eksperimen diberikan rawatan menggunakan peta minda. Data diperoleh daripada pra dan pasca ujian serta temu bual murid. Data dianalisis menggunakan ujian-t dan analisis Kovarians (ANCOVA). Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap penulisan karangan argumentatif bagi sampel kumpulan eksperimen dalam pra dan pasca ujian dengan nilai t = -11.346, p < 0.05.Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap penguasaan ketiga-tiga sub kemahiran penulisan karangan dalam pasca ujian antara sampel kumpulan eksperimen dan sampel kumpulan kawalan. Tiga sub kemahiran tersebut ialah penguasaan aspek isi (nilai t = -8.100, p < 0.05), bahasa (nilai t = -7.512, p < 0.05) dan juga teknik (nilai-t = -3.858, P < 0.005) penulisan karangan. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan strategi peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran berjaya meningkatkan pencapaian penulisan karangan argumentatif murid.
Kata kunci: Karangan argumentatif, peta minda, kemahiran menulis, kajian kuasi

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...