Tuesday, July 31, 2018

DASAR-DASAR ISLAM 1- Abul A'la Al-Maududi


1. MUSLIM KURNIA ALLAH YANG TERBESAR 

Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahawa kurnia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan sentiasa bersyukur kepada Allah, yang telah memasukkannya ke dalam kelompok umat Muhammad Rasulullah saw, dan yang telah memberikan kepadanya kurnia Islam. 

Allah menyatakan Islam sebagai kurniaNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: “... Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Ku- cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah , Ku-redhai Islam itu agama bagimu ..."( Al-Quran al-Maidah, 5 :3 ) 

2. KEWAJIPAN KITA KE ATAS KURNIA YANG KITA TERIMA 

Kewajipan kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah, kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan manusia yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. 

Sekarang, mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajiban yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan kurniaNya kepada kita? Jawapannya adalah bahawa kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok umat Muhammad saw, maka bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya yang besar itu, adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut- pengikut Rasulullah saw yang tulus dan setia. 

Satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar.

3. APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA? 

Apakah seseorang sudah membawa Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibu-bapanya atau kakaknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang Muslim, sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan, atau seorang anak dari kasta Brahmana lahir sebagai seorang Brahmana, atau seorang anak Sudra lahir sebagai seorang Sudra?

4. ERTI MENERIMA ISLAM 

Seseorang menjadi Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Masalahnya adalah, apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa sesiapapun yang mengucapkan "saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" automatik menjadi seorang Muslim? 

Menerima Islam adalah bahawa seseorang harus dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw, dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut.

5. SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN 

Islam adalah sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut.

Seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki pengetahuan, kerana Islam tidak diperolehi kerena faktor keturunan, tetapi kerana pengetahuan. 

Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, bagaimana ia boleh menyatakan keimanannya kepada ajaran tersebut dan mempraktikkannya? 

Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa pengertian mengenai ajaran tersebut, bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? 

Adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa mengetahui apa-apa. 

Bila ia mempunyai obor pengetahuan, maka ia akan mampu melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya, melihat dan menghindari jalan-jalan kufr, syirk, bid'ah dan tidak bermoral yang menghalang jalannya, dan bila seorang penyesat ditemuiya di tengah jalan, maka setelah bertukar kata sejenak dengannya, ia pasti akan segera sedar, bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak boleh diikuti.

SOALANNYA: Kenapa tidak bersikap serius dan bersunguh-sungguh dalam mencari pengetahuan, yang pada pengetahuan inilah bergantungnya hakikat anda disebut sebagai seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim.

Wednesday, July 25, 2018

KASUT HITAM


Isu kasut hitam kasut putih rupanya boleh jadi polemik politik.  Menteri arah murid pakai kasut hitam apabila beliau terima pandangan dari ibu bapa. Arahan tersebut mengundang polemik dan seakan mengembirakan penentangnya. Mereka kata banyak lagi perkara utama yang perlu diberi keutamaan. Warna kasut bukan dasar. Tapi jika menteri kata masih ada murid miskin ke sekolah tak pakai kasut mungkin dapat diterima. Isu ini boleh diputarkan  dengan kaitkan perlunya usaha mengikis kemiskinan demi kualiti pendidikan.  

Namun jika isu kasut hitam diguna untuk merendahkan kemampuan orang lain juga tidak baik.  Kenyataan seperti “Saya ingat Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik mengubah dasar pelajaran melalui kepala, tetapi melalui kaki. Entah apa yang dia congak." Pemikiran begini menggambarkan sifat manusia suka gembar gemburkan isu remeh berbanding isu utama. Tujuannnya hanya untuk menjatuhkan kredebiliti orang lain. Tak salah isu kecil diberi perhatian di samping melihat perkara dasar sebagai keutamaan. Ada keperluannya apabila isu yang dianggap remeh diberikan tumpuan. Nampaknya, diskusi kasut hitam mendasari perbincangan umum tentang pendidikan kini berbanding isu utama seperti dasar bahasa dalam pendidikan, pendidikan tinggi, TVET dan sebagainya.  

Antara kerja utama sekarang ialah membangkang apa saja yang dicadangkan. Mungkin  itulah pendidikan.

Friday, July 13, 2018

ANALISIS DIALOG DALAM FILEM MELAYU(Artikel untuk penerbitan Kompilasi Buku Kementerian Dalam Negeri 2018) ANALISIS DIALOG DALAM  FILEM MELAYU
Yahya Othman [1]

Dialog adalah wahana dalam filem bagi tujuan menyampaikan dan mengukuhkan mesej.  Sehubungan itu, penggunaan bahasa di dalam dialog penting untuk mempamerkan idealisme pengarah melalui skrip yang ditulis.  Dalam konteks penapisan  filem di Malaysia, dialog yang digunakan pula perlu mengikut  Garis Panduan Penapisan Filem, Kementerian Dalam Negeri 2010.  Dialog yang tidak menepati garis panduan yang ditetapkan  akan disenyapkan atau adegan berkaitan dipotong.  Permasalahan wujud apabila filem menggunakan dialog perkataan terlarang dalam pembikinan filem Melayu dan  tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan.  Untuk tujuan tersebut, kajian secara tinjauan ini meneliti 12  buah filem Melayu dari tahun 2014 hingga 2017 dengan mengenal pasti penggunaan perkataan terlarang melalui dialog.   Filem cereka  tersebut dari jenis seram, tahayul, khurafat,  jenayah, aksi, komedi dan penyiasatan. Analisis dibuat dengan mengenal pasti bahasa tersebut dan mengklasifikasikan penggunaannya.  Dapatan kajian menunjukkan terdapat trend dalam penggunaan dialog menggunakan bahasa kasar, kesat dan lucah di dalam filem Melayu. Penggunaan bahasa terlarang diberikan perhatian di dalam penapisan filem dengan mengambil kira kepentingan dalam sosio budaya dan usaha memartabatkan bahasa Melayu melalui  dialog dalam perfileman.

Kata kunci:  Dialog, Filem Melayu,  Perkataan  Terlarang

DIALOGUE ANALYSIS IN MALAY FILM

Dialogue is a medium in the movie for the purpose of delivering a message. In that regard, the use of language in dialogue is important to show the idealism of directors through scripts written. In the context of film cencorship in Malaysia, the dialogue used should follow the Film Censorship Guidelines, Ministry of Home Affair, 2010. Dialogue that do not meet the set guidelines will be silenced or cut-off scenes. The problem exists when the films uses a prohibited language dialogue in the making of a Malay films and does not follow the set guidelines. For that purpose, this research surveyed 12 Malay films from 2014 to 2017 by identifying the use of prohibited language through dialogue. The fictional films are of the kind of horror, superstition, crime, action, comedy and investigation. An analysis is made by identifying the language and classifying its use. The findings show that there are trends in the use of dialogue using abusive, vulgar and obscene language in Malay films. The use of prohibited language is given attention in films cencorship taking into account the importance of socio-culture and efforts to uphold the Malay language through dialogue in the film.

Key words:  Dialogue, Malay Films, Prohibited Language


PENDAHULUAN

Dialog mempunyai fungsi yang cukup besar di dalam filem.  Dalam hal ini, Blacker (1996) menggariskan  empat fungsi dialog di dalam filem iaitu  menggerakkan jalan cerita, mendedahkan aspek perwatakan yang yang tidak digambarkan, menjelaskan peristiwa lalu dan meletakkan suasana atau atmosfera bagi filem. Untuk merealisasikan fungsi tersebut, kesedaran berbahasa pula perlu wujud sama ada kepada pelakon dan penonton. Hal ini disebabkan dialog sebagai wahana komunikasi boleh memberi impak kepada penonton.  Pengguna bahasa tersebut sama ada secara  individu ataupun kolektif bertanggungjawab sehingga menimbulkan rasa saling memiliki suatu bahasa. Dengan demikian ia berkemahuan untuk ikut membina dan mengembangkan bahasa itu.  Melalui dialog dalam filem, kesedaran berbahasa akan terpelihara.

Penggunaan bahasa di dalam dialog filem diolah untuk menterjemahkan adegan agar lebih realistik. Tanpa dialog  yang  baik, penceritaan akan lemah dan kurang meyakinkan penonton. Oleh itu, dialog dalam  filem merupakan medium yang sesuai untuk mempertajamkan kreativiti di samping mengungkapkan peristiwa. Kreativiti yang ingin di paparkan melalui tema, plot, watak dan perwatakan jika diadun dengan penggunaan dialog yang meyakinkan boleh menjadikan filem itu bermakna dalam penyampaian mesejnya.

Walau bagaimanapun, usaha ini berhadapan dengan pelbagai cabaran.  Cabaran tersebut datang dari pelbagai dimensi.  Antaranya antara mnenggunakan bahasa yang betul dan baik dengan menggunakan bahasa yang diunjurkan untuk memenangi cita rasa penonton. Penggunaan bahasa terlarang sering diungkapkan dalam menyampaikan perutusan di dalam sesuatu filem. Walaupun pihak penerbit filem faham akan kesan penggunaan dialog bahasa terlarang, namun mereka berpendapat penggunaan bahasa secara semula jadi dianggap lebih  menarik perhatian penonton.

Oleh itu dalam tulisan ini akan membincangkan dan menganalisis tinjauan terhadap penggunaan  dialog menggunakan bahasa terlarang dalam filem Melayu dan cabarannya dalam meningkatkan kesedaran berbahasa dalam industri filem.

Thursday, July 5, 2018

ERA BAHARU PENDIDIKAN


Pelantikan Dr Mazlee, bekas pensyarah universiti sebagai menteri pendidikan yang baharu diterima positif kepada mereka yang berlapang dada.  Di samping kontroversi awal pelantikannya, beliau mula melakukan beberapa perubahan dalam bidang pendidikan. 

Antara isu yang dijadikan tumpuan awal semasa memegang jawatan kabinet ini ialah Audit Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) telah dihentikan. 

Kedua, Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) ditutup sementara bermula 10 Jun 2018 bagi menangani risiko kebocoran maklumat.

Ketiga, Isu penyelewengan perbekalan dan pembekuan pelantikan pegawai Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri.  

Rungutan guru terhadap beban tugas yang semakin meningkat perlu diberikan perhatian.  Bagi memastikan wujud iklim pengajaran dan pembelajaran yang kondusif maka isu ini boleh memberi kesan kepada kualiti pelajar yang dihasilkan.  Guru-guru  meminta supaya dikurangkan kerja-kerja menyediakan dokumentasi yang bukan menjadi keutamaan dalam proses membangunkan potensi murid dan menghasilkan insan yang sejahtera, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Menurut Dr. Hayati Ismail dalam kolumnya di Utusan Malaysia (29.6.2018) menyatakan isu pengurangan tugas dokumentasi guru ini bukanlah satu perkara baharu kerana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025, kementerian sedar bahawa tugas pentadbiran berlebihan mengambil masa urusan teras guru dalam pengajaran dan pembelajaran, serta mengurangkan keberkesanan pengajaran mereka.  Perkara ini telahpun disuarakan semasa Dialog Nasional Pendidikan Negara yang diadakan pada bulan April hingga Julai 2012 dalam sesi yang diadakan di seluruh negara.

Hasilnya dalam Bab 5 PPPM 2013-2025 Kementerian telah menjanjikan inisiatif untuk menyeragamkan sistem pengurusan dan pengumpulan data sedia ada bagi menghapuskan pertindanan permintaan data serta mengatasi kesesakan di sekolah yang mempunyai purata saiz kelas melebihi 35 murid. 


Murid ramai kualiti menurun?

Bilangan murid di dalam kelas tidak dikurangkan kerana terdapat bukti kajian antarabangsa yang menunjukkan bahawa kualiti guru adalah penyumbang utama kepada pencapaian murid dan bukannya saiz kelas itu sendiri. 

Menurut Buletin Education Indicators in Focus – 2012/09 (November), di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)purata saiz kelas di peringkat menengah rendah adalah 23 pelajar.  Walau bgaimanapun ada perbezaan ketara antara negara-negara, dari lebih dari 32 pelajar di Jepun dan Korea hingga 19 pelajar atau ke bawah di Estonia, Iceland, Luxembourg, Slovenia dan United Kingdom.

Saiz kelas, bersama dengan masa pembelajaran pelajar, masa pengajaran guru dan gaji guru,  merupakan pemboleh ubah utama yang dapat digunakan dalam pembuat keputusan untuk mengawal perbelanjaan pendidikan. 

Antara tahun 2000 dan 2009, banyak negara melabur sumber tambahan untuk mengurangkan saiz kelas.  Walau bagaimanapun, prestasi pelajar telah bertambah baik hanya di beberapa negara.  Dapatan ini menunjukkan pengurangan saiz kelas tidak memberi kesan menyeluruh dalam meningkatkan prestasi sistem pendidikan, dan merupakan langkah yang kurang berkesan daripada meningkatkan kualiti pengajaran.

Berdasarkan pengalaman sebagai pendidik dan pendidik guru, faktor guru banyak menyumbang kepada peningkatan prestasi dan kualiti pelajar.  Jika bilangan murid ramai dalam sesebuah kelas, guru yang berkualiti dalam pedagogi mampu menjadikan pembelajaran menyeronokkan. Jika guru lemah dalam mengawal kelas, murid tidak meyakini kebolehan guru, penyampaian ilmu yang membosankan boleh menjadi penyumbang kepada kemerosotan kualiti murid. Walaupun bilanga murid tidak ramai, jika unsur kelemahan guru wujud semasa pengajaran, masalah kualiti pengajaran dan pembelajaran akan tetap berterusan. 
Wednesday, July 4, 2018

MURAQABAH

Allah SWT berfirman (yang maksudnya): Dia selalu bersama kalian di mana pun kalian berada (QS al-Hadid: 4); Sesungguhnya tidak ada sesuatupun yang tersembunyi di mata Allah, baik yang ada di langit mahupun yang ada di bumi (QS Ali Imran: 6); Allah mengetahui mata yang berkhianat [yang mencuri pandang terhadap apa saja yang diharamkan] dan apa saja yang tersembunyi di dalam dada (QS Ghafir: 19).
\
Maksud Muraqabah

Muraqabah bermaksud merasa selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga dengan kesedaran ini mendorong manusia sentiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sesungguhnya manusia hakikinya selalu berhasrat dan ingin kepada kebaikan dan menjunjung nilai kejujuran dan keadilan, meskipun tidak ada orang yang melihatnya.

Sifat berhati-hati adalah kesadaran. Kesadaran ini makin terpelihara dalam diri seseorang hamba jika meyakini bahwa Allah SWT sentiasa melihat dirinya.  Syeikh Ahmad bin Muhammad Ibnu Al Husain Al Jurairy mengatakan, « “Jalan kejayaan itu dibangun di atas dua bahagian. Pertama, hendaknya engkau memaksa jiwamu muraqabah (merasa diawasi) oleh Allah SWT. Kedua, hendaknya ilmu yang engkau miliki tampak di dalam perilaku lahiriahmu sehari-hari.” »


Syeikh Abu Utsman Al Maghriby mengatakan, « “Abu Hafs mengatakan kepadaku, ‘manakala engkau duduk mengajar orang ramai jadilah seorang penasihat kepada hati dan jiwamu sendiri dan jangan biarkan dirimu tertipu oleh ramainya orang berkumpul di sekelilingmu, sebab mungkin mereka hanya melihat wujud lahiriahmu, sedangkan Allah SWT memperhatikan wujud batinmu.” »

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً, فَقَالَ: يَا غُلاَمُ, إِنّي أُعَلّمُكَ كِلمَاتٍ: إِحْفَظِ الله يَحْفَظْكَ, إِحْفَظِ الله تجِدْهُ تجَاهَكَ, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله, وَاعْلَمْ أَنّ الأُمّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ, ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرّوكَ إِلاّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ, رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفّتِ الصّحُف». قال: هَذَا حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


Dari Ibn ‘Abbas RA., dia berkata, “Suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW., lalu beliau bersabda, ‘Wahai Ghulam, sesungguhnya ku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat (nasihat), ‘Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu, jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, bahawa jikalau ada seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfa’at bagimu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu, dan jikalau mereka berkumpul untuk merugikanmu (membahayakanmu) dengan sesuatu, maka mereka tidak akan boleh melakukan itu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Pena-pena (pencatat) telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. at-Turmidzy, dia berkata, ‘Hadits Hasan Sahih’. Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad)Tuesday, July 3, 2018

STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA DALAM KALANGAN PELAJAR MELANAU DAERAH DARO

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ)

NOOR HABSAH ALI
SMK. Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Norma, Daro
Kementerian Pendidikan Malaysia
hnh8686@gmail.com

YAHYA OTHMAN
Lembaga Penapis Filem Malaysia
Kementerian Dalam Negeri
yahyaoth@gmail.com

Abstrak: Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan iaitu berasaskan pendekatan kuantitatif. Seramai 150 orang responden dalam kalangan pelajar etnik Melanau tingkatan 4 daripada tiga buah sekolah menengah di daerah Daro, Sarawak terlibat dalam kajian ini. Instrumen soal selidik digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan SPSS Versi 22. Ujian-t digunakan untuk mengenal pasti perbezaan min penggunaan strategi pembelajaran menulis antara jantina. Ujian korelasi Pearson pula digunakan untuk menentukan hubungan penggunaan strategi pembelajaran kemahiran menulis dengan pencapaian pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min yang signifikan antara penggunaan strategi pembelajaran dengan jantina. Selain itu, dapatan kajian turut memperlihatkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan strategi pembelajaran kemahiran menulis dengan pencapaian pelajar Melanau dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Implikasi kajian ini ialah guru-guru Bahasa Melayu perlu menggunakan pelbagai strategi pembelajaran kemahiran menulis untuk membantu pelajar etnik Melanau ini mempelajari dan menguasai Bahasa Melayu dengan baik. Kata kunci: Strategi pembelajaran menulis, kemahiran menulis, Bahasa


DARI TROMSO, NORWAY KE KILPISJARVI , FINLAND DEMI AURORA

Destinasi seterusnya ialah untuk ke Tromso, Norway.  Dari Tromso kami akan berkereta ke Kilpisjarvi di Finland. Cuaca masih lagi terlal...