Monday, September 27, 2010

BUDAYA DAN STRATEGI MEMBACA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER GURU

Abstrak

Membaca dalam konteks pendidikan adalah antara faktor penentu kepada kejayaan pelajar. Guru sebagai pembawa obor ilmu dan contoh ikutan sewajarnya perlu berada dalam lingkungan pembaca yang berkesan. Namun untuk meletakkan budaya membaca sebagai pembina karakter guru sedikit tergugat akibat faktor peribadi dan persekitaran profesional yang semakin mencabar. Oleh itu, kajian ini meneliti keupayaan guru untuk memiliki budaya dan strategi membaca yang sesuai dengan pembentukan karakter guru sebagai penyebar ilmu. Kajian dijalankan secara tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik. Sampel terdiri dari 186 guru sekolah rendah dan menengah di Brunei Darussalam. Dapatan menunjukkan bahawa tahap membaca guru pada tahap tinggi dan sederhana. Sampel yang tempoh mengajar di bawah 10 tahun memiliki budaya membaca yang tinggi berbanding sampel lain. Sampel perempuan pula menunjukkan budaya membaca tinggi berbanding sampel lelaki. Min bagi tujuan membaca untuk mendapatkan maklumat adalah tinggi. Dari segi strategi membaca, sampel menggunakan strategi membaca yang pelbagai dan mereka sedar akan kepentingan strategi semasa membaca.

Kertas kerja akan dibentangkan dalam;
KONFERENSI INTERNASIONAL PENDIDIKAN GURU KE-4
ANJURAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI), INDONESIA
DAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI), MALAYSIA
Bandung, 8-10 Nopember 2010

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...