Sunday, May 28, 2017

KEUPAYAAN MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS MELALUI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM PENULISAN BERBENTUK RISALAH DI SEKOLAH RENDAH


YAHYA OTHMAN 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

DK. SUZANAWATY PG. OSMAN 
SK. Dato’ Marsal, Brunei 
silent_d1@hotmai.com 

 Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah bagi menguasai kemahiran menulis dalam kalangan murid tahap sederhana di sekolah rendah. Kajian ini dijalankan secara deskriptif berasaskan pendekatan kuantitatif. Kaedah yang digunakan berbentuk kuasi eksperimental dengan reka bentuk pra dan pasca ujian satu kumpulan. Seramai 39 orang sampel dalam Tahun 5 terlibat dalam kajian ini dari salah sebuah sekolah di zon Brunei IIA. Ujian pencapaian murid dan soal selidik minat dan persepsi murid terhadap pembelajaran berasaskan projek digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Untuk menilai kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah alat statistik yang digunakan adalah ujian-t berpasangan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dalam ujian pasca, t(39) = -12.75, p<0.5 Kesimpulannya, pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dapat membantu untuk meningkatkan keupayaan kemahiran menulis dalam kalangan murid dan sesuai dijalankan di sekolah-sekolah rendah. 
Kata kunci: Pembelajaran berasaskan projek, kemahiran menulis, penulisan berbentuk risalah, kuasi eksperimen 

Artikel penuh di sini

No comments:

Post a Comment

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...