Wednesday, February 15, 2012

MEMPERKASAKAN BAHASA: KOMITMEN DAN PROFESIONALISME GURU BAHASA MELAYU


Yahya Othman, PhD.

Kumpulan Akademik Pendidikan Bahasa dan Literasi
Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah
Universiti Brunei Darussalam

Abstrak

Komitmen dan profesionalisme guru sering berjalan seiringan. Guru yang berkomitmen tinggi selalunya dianggap sebagai guru yang profesional. Dalam konteks guru Bahasa Melayu (BM), persoalan berkaitan ciri guru berkomitmen dan profesional sering ditimbulkan dalam kelangsungan pendidikan bahasa. Hal ini juga disebabkan wujud hubungan antara kedua-dua ciri guru tersebut dengan keupayaan pelajar menguasai bahasa. Oleh itu, dalam kajian ini akan meneliti tahap komitmen dan profesional guru bahasa dalam mengajarkan BM. Kajian secara tinjauan ini melibatkan sampel kajian yang terdiri daripada guru-guru BM di sebuah daerah di Seremban, Negeri Sembilan. Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik berdasarkan pernyataan berkaitan komitmen dan profesionalisme guru BM. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu min, peratus dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap komitmen sampel kajian terhadap tugas dan pelaksanaan tugas adalah tinggi. Manakala aspek ciri profesionalsme guru pula menunjukkan penguasaan aspek pelaksanaan agak tinggi dan aspek latihan menunjukkan mereka masih memerlukan latihan yang berkaitan dengan pemajuan profesionalisme.

artikel penuh di sini

No comments:

Post a Comment

AL-QURAN DIJAUHI

Mengapa al-Quran dijauhi?  Malas membaca al-Quran?  Tahap percayakan al-Quran sangat rendah.  Masalahnya bukan saja menjauhi al-Quran, ta...