Tuesday, February 14, 2012

Penelitian pengajaran membaca menggunakan kaedah fonik di sebuah prasekolah di Brunei darussalam

oleh,
Yahya Othman, Aisah binti Hj Md.Daud, Azmey bin Hj Othman,
Dk. Siti Ardiah binti Pg. Mohiddin, Maszuraimah Muizz binti Hj Sulaiman
Universiti Brunei Darussalam

Abstrak
Kajian ini dijalankan untuk melihat cara guru mengaplikasikan kaedah fonik dalam peringkat prasekolah. Di samping itu, kajian ini juga melihat penerimaan murid terhadap pengajaran guru. Kajian yang menggunakan kaedah kualitatif ini melibatkan seramai tiga orang guru dan 69 orang murid sebagai responden kajian. Tiga jenis alat kajian digunakan bagi mendapatkan data, iaitu analisis dokumen, borang pemerhatian dan temu bual. Data yang diperolehi akan dianalisis dan dihuraikan secara deskriptif. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa guru mengaplikasikan kaedah fonik sepenuhnya seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan. Kaedah fonik ini juga didapati memberikan kesan positif kepada prestasi pembelajaran murid, iaitu murid berupaya mempercepatkan proses kemahiran membaca mereka. Selain itu, murid didapati lebih bermotivasi dan berminat untuk membaca pelbagai jenis bahan bacaan termasuk bahan bacaan yang disampaikan dalam bahasa Inggeris.

Kata kunci:membaca, kaedah fonik, prasekolah

artikel penuh  di sini

No comments:

Post a Comment

AL-QURAN DIJAUHI

Mengapa al-Quran dijauhi?  Malas membaca al-Quran?  Tahap percayakan al-Quran sangat rendah.  Masalahnya bukan saja menjauhi al-Quran, ta...