Saturday, February 18, 2012

Penggunaan gaya bahasa perbandingan dalam penulisan karangan naratifNurliham Tuah
Yahya Othman

Abstrak

Kajian ini meneliti penggunaan gaya bahasa dalam penulisan karangan naratif pelajar tingkatan enam. Kajian kualitatif ini memfokuskan aspek gaya bahasa yang semakin kurang diberikan perhatian semasa menulis karangan. Hal ini menyebabkan kualiti penulisan dari segi nilai estetika dan yang melibatkan stilistik kurang wujud dalam teks yang dihasilkan. Sampel kajian terdiri dari 40 pelajar tingkatan enam di sebuah Pusat Tingkatan Enam di Brunei Darussalam. Data berdasarkan hasil penulisan karangan pelajar dianalisis dengan mengkategorikan berdasarkan aspek gaya bahasa yang dikenal pasti. Dapatan menunjukkan terdapat variasi dalam penggunaan gaya bahasa dalam karangan naratif. Gaya bahasa yang sering digunakan oleh pelajar dikategorikan sebagai simile, hiperbola, metafora, personafikasi, eufemisme, litotes dan gaya yang tidak bergaya. Walau bagaimanapun, penggunaan gaya bahasa dalam penulisan karangan sampel kajian masih lagi perlu diberikan perhatian bagi memastikan kualiti penulisan dari segi estetik dapat dipertingkatkan.

Kata kunci: gaya bahasa, karangan naratif


baca artikel penuh di sini

No comments:

Post a Comment

Pedagogi dan pembelajaran efektif

Pedagogi merupakan asas kepada keberkesanan pelaksanaan pembelajaran di bilik darjah. Pemilihan pedagogi yang sesuai dengan keperluan ,muri...